Đam San .Net
Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Bạn đang truy cập vào diễn đàn cũ của Đamsan.Net. Diễn đàn này không nhận đăng kí thành viên mới cũng như bài viết mới kể từ ngày 11-02-2012.
BQT.

Tone các loại sáo ?

rated by 0 users
This post has 2 Replies | 3 Followers

Not Ranked
Male
tiểu cầm thủ
David Puskin Posted: 10-10-2011 5:54

Cho tui hỏi là sáo Sol trầm thì nốt thổi thấp nhất chính là nốt sòl, tương ứng zí sáo Đô là nốt đồ. Ủa nếu mà như zị thì sáo Sol trầm bắt đầu từ Sòl thì các nốt tiếp theo là nốt j?? Hỏi dùm luôn các loại sáo khác như La trầm, Rê...

Nhân tiện cho tui hỏi là trong bài này bạn thổi sáo là sáo j zị ?

Top 25 Contributor
cầm sư cấp 3

sáo đô gồm: đo re mí fa sol la si

la trầm: la si do# re mi fa# so#

sol trầm: sol la si đô re mi fa#

để ý cậu sẽ thấy; note thứ 3 cách note thứ 4 nửa cung :D

 

bán sáo  trúc, sáo nứa, tiêu trúc... liên hệ 01676244007 or yahoo vuthinhbn_91

 

Page 1 of 1 (3 items) | RSS
Copyright 2006 - 2011 by DamSan.Net
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems